MEDLEMSVILLKOR

§ 1. Medlemskap 

Medlemskapet hos Träningsverket Danderyd är personligt. Minimiålder för att teckna medlemsavtal via autogiro är 18 år. För tränande som ej fyllt 18 år krävs att målsman tecknar medlemsavtal för dennes räkning. Vid besök på klubben ska medlem alltid registrera sig genom att dra sitt medlemskort vid entrén. Medlem är skyldig att alltid medföra sitt medlemskort under vistelsen på klubben även under träning, så att detta kan uppvisas vid eventuell kontroll. Inpassering utan medlemskort kräver uppvisande av giltig legitimation. Vid förlust av medlemskort eller om det skadats så det blir obrukbart ska detta omgående anmälas till receptionen, som då utfärdar ett nytt kort mot en ersättning (150:-). Medlem är skyldig att omgående meddela Träningsverket Danderyd vid ändring av namn, adress, telefonnummer och andra lämnade uppgifter. All korrespondens från Träningsverket Danderyd går till folkbokförd adress, din e-postadress eller mobilnummer.

§ 2. Betalning 

Avtalat pris förutsätter att betalning sker på överenskommet vis. 

Kontantbetalning 

Vid tecknande av avtal betalas kostnaden för medlemskapet i sin helhet vid avtalets ingående. Administrativ avgift på kontantkorten ingår i köpet av medlemskort eller medlemsarmband.

Betalning via autogiro 

Alla träningsavgifter erläggs månadsvis i förskott. Autogirodragningarna sker vid varje månadsskifte (mellan den 25-31:e dagen i månaden). Autogiroavtalet gäller tillsvidare och tills avtalet sägs upp av endera parten. Träningsverket Danderyd förbehåller sig rätten att debitera ränta enligt lag, administrativa avgifter, påminnelseavgifter och inkassokostnader vid försenad eller utebliven betalning. Företagsavtal och eventuella rabatter som betalas via autogiro prisjusteras automatiskt efter den obligatoriska 12-månadersperioden till nuvarande ordinarie pris. Rabatterade avtal går att förlänga genom att medlem senast 10 dagar innan 12-månadersperioden gått ut uppvisar en giltig anledning till rabatt. Företagsavtal förlängs med 12 månader åt gången. Studentavtal prisjusteras till nuvarande ordinarie pris efter att det senast uppvisade studentintyget löpt ut. Det rabatterade priset förlängs då på så lång tid som det uppvisade giltiga beviset gäller för studenter. Uppvisas giltigt student/anställningsbevis efter det att priset redan övergått till ordinarie pris justeras priset med avseende på återstående månader. Retroaktiva prisjusteringar görs inte.

Betalning via faktura 

Vid betalning via faktura gäller tio dagars kredittid. Åldersgräns för fakturabetalning är 18 år. Träningsverket Danderyd förbehåller sig rätten att debitera ränta enligt lag, administrativa avgifter, påminnelseavgifter och inkassokostnader vid försenad eller utebliven betalning.

 

§ 3. Avtalstid och uppsägning 

Alla avtal har en obligatorisk uppsägningstid på två kalendermånader (Avtal som skrivs med 12 månaders bindningstid samt obundet fortlöper tills dess att medlem säger upp avtalet). Kontant betalda kort upphör automatiskt om de inte förnyas.

§ 4. Frysning och överlåtelse av medlemsavtal 

Frysning av medlemsavtalet är endast möjligt vid långtidssjukskrivning, arbete/studier i utlandet eller graviditet. Läkarintyg eller arbetsintyg krävs. I dessa fall kan medlemsavtalet frysas minst 1månad och längst 12 månader per kalenderår. Efter frysningsperioden löpt ut aktiveras medlemsavtalet automatiskt. Frysning av medlemsavtalet innebär att motsvarande period läggs på avtalet. Frysning kan inte göras i efterhand. Kontanta avtal samt vissa kampanjkort är ej frysbara. Frysning går ej att kombinera med uppsägningstid. Överlåtelse av medlemskortet kan göras 1 gång på årskort, dvs. den som övertagit medlemskapet kan i sin tur inte överlåta kortet. Överlåtelse kan endast ske under bindningstid. En kostnad av 300kr tas ut av Träningsverket Danderyd vid överlåtelsen. Övertagande medlem ska skriftligen acceptera klubbens villkor och regler och godkännas utav Träningsverket Danderyd.

§ 5. Prisändringar 

Månadsavtalet via autogiro är skyddat mot alla slags höjningar under bindningstiden. Därefter kan prishöjning komma att ske. Eventuell prishöjning meddelas medlem minst 45 dagar innan den träder i kraft. Medlem kommer därmed ges möjlighet att frånträda avtalet. Om medlem frånträder avtalet p.g.a. prisändring eller ändringar i verksamheten som är till nackdel för medlem och ingen alternativ möjlighet ges, återbetalas eventuellt innestående belopp.

Månadsavtalet via autogiro är skyddat mot alla slags höjningar under bindningstiden. Därefter kan prishöjning komma att ske. Eventuell prishöjning meddelas medlem minst 45 dagar innan den träder i kraft. Medlem kommer därmed ges möjlighet att frånträda avtalet. Om medlem frånträder avtalet p.g.a. prisändring eller ändringar i verksamheten som är till nackdel för medlem och ingen alternativ möjlighet ges, återbetalas eventuellt innestående belopp.

 

Studenter erbjuds den vid tillfället gällande priset vid tecknande av Studentmedlemskap. Studentrabatten förutsätter att personen vid anmälan, och därefter terminsvis, uppvisar giltig studentdokumentation. När villkoren för studentrabatt inte längre uppfylls så uppjusteras den månatliga medlemsavgiften till det vid tillfället gällande ordinarie priset. Medlemskapet löper därefter vidare fram tills att medlemmen aktivt utnyttjar sin uppsägningsrätt. Ingen återbetalningsrätt eller efterjustering av priset kommer att utgå.

 

Från och med fyllda 18 år uppjusteras den månatliga medlemsavgiften för Ungdomsmedlemskap till gällande ordinarie pris. Medlemskapet löper därefter vidare fram tills att medlemmen aktivt utnyttjar sin uppsägningsrätt.


§ 6. Hälsotillstånd

Medlem och övriga gäster ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan delta i Träningsverket Danderyd aktiviteter. 

§ 7. Trivselregler och träningsföreskrifter

Medlem förutsätts alltid uppträda på ett sätt som inte stör övriga medlemmar eller personal. Lokalerna är avsedda för träningsrelaterad verksamhet. Det åligger medlem att följa trivselregler och regler för användning utav utrustning som meddelas, skriftligen eller muntligen. Avstängning kan komma att ske om inte omedelbar rättelse äger rum. Medlem får ej släppa in obehörig i lokalen. Detta kan leda till avstängning på obestämd tid eller uppsägning av medlemsavtal. Medlem får ej bedriva konkurrerande verksamhet eller egen verksamhet i våra lokaler. Detta leder till avstängning samt ev. rättsliga påföljder. Alkoholförbud råder i våra träningslokaler. Träning under obemannade tider kan endast ske om du har ett giltigt medlemskap. Om medlem utesluts p.g.a. regelbrott förbehåller sig Träningsverket Danderyd att ta ut en skälig ersättning i form av 1 500 kr.

§ 8. Dopning

Träningsverket Danderyd har nolltolerans vad gäller bruk av dopingklassade preparat. Vid användande av dopingpreparat kan medlem komma att stängas av med omedelbar verkan om inte omedelbar rättelse sker. Allt enligt dopinglagen (1991:1969) samt SFS (1999:44). 

§ 9. Praktiska ändringar

Träningsverket Danderyd förbehåller sig rätten att göra smärre ändringar beträffande öppettider, förnyelse av utrustning och schemaplanering för gruppträning. Träningsverket Danderyd förbehåller sig rätten att stänga vissa delar av gym/gruppträningsverksamhet/omklädningsrum och dyl. vid smärre renovering - reparation, underhåll och servicearbeten. Ändringar kommer att meddelas medlem i god tid.

§ 10. Personuppgifter (GDPR)

Uppgifter om medlem behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Om du som registrerad medlem önskar information om vilka uppgifter som behandlas av Träningsverket Danderyd kommer detta att meddelas av Träningsverket Danderyd. Registrerad kan begära rättelse av felaktiga uppgifter. Registrerad har rätt att vända sig till Träningsverket Danderyd och be att uppgifterna som avser honom eller henne raderas. Om inte uppgifterna är nödvändiga för att fullfölja avtal eller andra lagstadgade åtaganden. Om grov överträdelse av våra trivselregler begås kan medlem bli permanent spärrad, detta medför att vi kommer spara nödvändiga uppgifter i ett slutet system.

Barn under 16 år behöver målsmans samtycke för att bli registrerade som medlemmar hos Träningsverket Danderyd.

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du tecknar ett medlemskap, när du väljer att handla i vår kassa, när du kontaktar oss, när du använder vår app eller web, eller någon annan av Träningsverket Danderyd tjänster där du lämnar personuppgifter. Detta kan vara:

• Person- och kontaktinformation - namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.
• Betalningsinformation - fakturainformation, bankkontonummer, etc.
• Information om varor/tjänster - detaljer angående de varor/tjänster du har köpt.
• Historisk information - dina köp och din betalningshistorik.
• Information om hur du interagerar med Träningsverket Danderyd - hur du använder våra tjänster, hur du lämnade tjänsten, eventuella automatiska utskick från Träningsverket Danderyd.
• Enhetsinformation - t.ex. IP-adress, och digitala fotspår när du rör dig på vår websida.

Informationen du ger oss, såväl som information om varorna/tjänsterna är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften.

§ 11. Utryckningskostnad

Medlem åtar sig genom sitt medlemskap att lämna lokalerna vid den tid som angivits som stängningstid. Vid vistelse i obemannad lokal efter stängningstid kommer medlem att debiteras för utryckningskostnad.

§ 12. Identifiering

För autogiroavtalet krävs svenskt personnummer, svenskt kontonummer och giltigt svenskt ID-kort. För eventuella rabatter krävs intyg som bekräftar att medlem har rätt till Träningsverket Danderyds rabatter. Rabatten gäller endast vid tecknande av kort och mot ordinarie priser. 

§ 13. Ångerrätt vid köp på internet

Du som privatperson har enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter mottagandet. Om du ångrar ditt köp vänligen kontakta vår reception, antingen på telefontid, via hemsidan eller mail. Obs vi löser inte ut reklamationer. Återbetalning görs utan dröjsmål och senast 14 dagar efter konsumentens meddelande om att avtalet frånträtts.

§ 14. Force Majeure

Träningsverket Danderyd ansvarar inte för hinder i eller begränsning av träningsmöjligheter vilken beror på omständighet utanför Träningsverket Danderyd kontroll och som skäligen inte kunnat förutses, undvikas eller övervinnas, såsom brand-, vatten- eller annan större skada på träningscentret, strejk, lockout, naturkatastrof, allvarlig smittspridning (Corona-viruset/Covid-19) eller myndighetsbeslut.

Enebybergsvägen 16
182 36 Danderyd
08 – 750 90 75

Epost: info@traningsverketdanderyd.se

  • Facebook
  • Instagram

© 2019 by Träningsverket AB | GDPR